Oficiálne stránky obce

Evanjelický kostol
Rímsko-katolícky kostol
Chrám cirkvi bratskej
Základná škola
Obecný úrad
Letecký záber obce
Oblík a Šimonka
odpad

Pozvánka na 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 12.4.2018(štvrtok) o 18.00 hod.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Overenie zápisnice
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o činnosti
7. Odpadové hospodárstvo
8. Zateplenie MŠ a ZŠ
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
za OcÚ - Ing. Ján Krivák, starosta